Endret: 28 mai 2020     Opprettet: 14 feb 2020

BEBOERSKRIV FEBRUAR 2020

I beboermøter ønsker styret å informere om relevante saker for borettslaget. I tillegg blir det løpende lagt ut informasjon på borettslagets hjemmeside http://smestaddammen.herborvi.no/ Styret utfører sine oppgaver etter borettslagsloven samt borettslagets vedtekter og husordensregler på vegne av og med mandat fra andelseierne.

Nedlasting av skriv: /?nid=47199

Generalforsamlingen avholdes tirsdag 2. juni 2020, kl. 18 i borettslagets Allrom.

LØFTET 2016 – 2019, status.
Økonomi:
• Generalforsamlingen vedtok i 2016 å ta opp felleslån kr 15.000.000.
  Arbeidene er gjennomført etter budsjett. Det gjenstår pt. ca. kr. 2.500.000,
  som vil bli benyttet etter behov og prioritering.
Gjenstående arbeider:
 • Belysning over garasjeport nord.
Tilleggsarbeider etter styrets beslutning 2019;
 • Lekeplass syd, nytt anlegg.
Tilleggsarbeider 2020 etter økonomi:
 • EL-biler: Oppgradering av ladesystem, vurdering etter kostnad.
 • Nye rekkverk på balkonger, høyde etter krav, vurdering etter kostnad.
 • Gulvbelegg i trapperom; vurdering etter kostnad.
Gjennomførte arbeider høst-vinter:
 • Lekestativ i sandkasse ved grillplass.
 • Fakturering for lading av el-biler.
Planlagte arbeider:
 • Belysning i garasje; dobbelte LED-lys armaturer og nye sikringer monteres våren 2020
 • Brannsikkerhet i garasjen; anlegg for direkte varsling (Smestad brannstasjon) monteres
   våren 2020.
• Lyddemping av ventilasjon i garasjen, monteres våren 2020.
• Sykkelbod 62C – 64B; Oppgraderes, isolasjon, vinduer; sykler må delvis flyttes mens
  arbeidet pågår.
• Ny utvendig lagring; bod eller evt. lukket ‘inngjerding’ vurdert satt opp syd for parkering syd.
• Ny beplantning i grøntområdet, forslag fra beboere.
   ‘Grønne Dager 2020’;
   Landskapet og grøntanlegget vårt har de siste årene blitt både praktisk og vakkert.
   Det er imidlertid et paradoks at jo bedre og vakrere, desto mer vedlikehold kreves.
   Kostnadene for vedlikehold av vaktmester, gartner er ubehagelig store og styret
   foreslår derfor ‘grønne dager’ der interesserte beboere på frivillig basis setter av én
   time eller to timer (kanskje fulgt av sosialt samvær ved grillplassen) for gartnerarbeid.
   Oppfordring vil bli sendt via kollektiv sms.

DEN STORE RYDDESJAUEN våren 2020.
Styret har varslet behovet for en omfattende ryddesjau i store og små fellesboder, sist gjennomført i 2016. Tiltaket vil bli gjennomført med ekstern hjelp, og beboerne oppfordres
til å forberede merking av ting og utstyr som er tillatt oppbevart i fellesbodene.
Gjennomføres etter påskeferien, informasjon inne medio mars.

Ventilasjon.
Informasjon om bruk av borettslagets ventilasjon vil bli sendt beboerne inne kort.
Spørsmål og behov for inspeksjon av vår konsulent (Ventilasjonsrens AS) kan avtales ved
henvendelse til styret, dato og tid for inspeksjon vil være bindende.
Etter oppgradering av ventilasjonen i 2019, har vi fått en del kommentarer på støy i leilighetene.
Anlegget er dermed foreløpig redusert i begge periodene med høyeste og lav hastighet (morgen
og ettermiddag). Styret setter pris på tilbakemeldinger, men gjør samtidig oppmrksom på at
ventilasjon, avtrekk er betydelig lavere enn dagens krav.

Reparasjoner og vedlikehold.
• Egne avtrekksvifter i egen leilighet;
  Styret har ikke mottatt tilbakemelding fra alle beboere der det ble registrert egne monterte
  avtrekksvifter i kjøkken/bad og ber om at dette avsluttes med bekreftelse.
• Boder ved kjellertrappen. I skriv juni 2020 ble det foreslått at beboerne i oppgangen selv
  skulle ha ansvar for ‘orden og ryddighet’, men erfaring viser at dette ikke er heldig.
  Disse bodene vil dermed være inkludert i fellesregler for ‘orden og ryddighet’
  Flere av bodene er overfylte av gamle ting som ikke er i bruk. ingen eierreferanse eller tar
  opp plass da de skal plasseres i store fellesboder. Ved varslet ‘ryddesjau’ våren 2020 
  oppfordres beboere i hver oppgang å ‘rydde og kaste’ på forhånd.

Endringer.
Rehabilitering av leiligheter, oppussing av leiligheter;
  Se Vedtekter, Husordensregler og Retningslinjer for slike tiltak. Der det ikke er gitt
  forhåndsinformasjon vil arbeidet kunne bli midlertidig stoppet.
  Vi viser til nytt punkt 4-3 i vedtektene (vedtatt på generalforsamlingen 2019): Forandringer
  som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige
  bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør og fellesareal,
  herunder oppsetting av markiser, belysning og elektriske gjennomføringer mv., er ikke tillatt
  uten styrets forutgående samtykke. Med fellesareal menes alt areal utenfor leilighetens
  yttervegger/vegger mot trapperom, inkludert balkonger og terrasser.
  Andelseier er ansvarlig for skader utenfor egen andel; disse vil ikke bli betalt av
  fellesskapet, men pålagt andelseier å utbedre/betale selv.
  Vi viser ellers til egne retningslinjer ved oppussing/rehabilitering – se hjemmesiden.
Barnevogner i trapperom;
  Beboerne er i flere år bli anmodet, deretter varslet om at barnevogner ikke skal oppbevares
  i trapperom. Vaktmester har nå instruks om å flytte disse til sykkelhusene uten varsling.
Ny vaktmester;
  1 Hjelpende Hånd har ny vaktmester for borettslaget: Tina, mobil 971 55 183;
  e-post: Service@1hh.no, telefon 02460

Styret Smestaddammen borettslag
10. februar 2020