Endret: 20 okt 2019     Opprettet: 13 sep 2019

Hoffsveien 47-49, forslag omregulering til boligbebyggelse med økt utnyttelse. Høringsfrist 21.10.2019

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/sidinmening/main.asp?idnr=2019110600

OBOS Nye Hjem AS foreslår å omregulere Hoffsveien 47-49 til boligbebyggelse med økt utnyttelse. Plan- og bygningsetaten anbefaler ikke planforslaget grunnet manglende sikring av fremkommelighet for syklister, og fremmer derfor et eget alternativ med rekkefølgekrav: «Før det gis igangsettingstillatelse for boligene skal sykkelløsning langs Hoffsveien være sikret opparbeidet». Planforslaget har vært på offentlig ettersyn tidligere, men legges ut på nytt på grunn av forslag til rekkefølgekrav.