Endret: 1 jul 2019     Opprettet: 26 mai 2019

Innkallelse til Generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling i Smestaddammen Borettslag avholdes mandag 3. juni 2019 kl. 18:00 i allrommet (62 B).

 

 

Til andelseierne i Smestaddammen Borettslag

 

Velkommen til generalforsamling

 

Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Smestaddammen Borettslag det kommende året.

 

 

Hvem kan delta på generalforsamlingen? 

 

  • Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. 
  • Det er kun én stemme pr. andel.
  • Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. 
  • Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. 
  • En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det.
  • En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst.

 

 

Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  

        

 

Innkalling til generalforsamling 

Ordinær generalforsamling i Smestaddammen Borettslag avholdes mandag 3. juni 2019 kl. 18:00 i allrommet (62 B).

 

Til behandling foreligger:

 

1. KONSTITUERING

Valg av møteleder  Godkjenning av de stemmeberettigede  Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 

 

2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2018

Årsrapport og regnskap for 2018 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital

 

3. GODTGJØRELSER 

Styret Andre godtgjørelser

 

4. INNKOMNE FORSLAG

Forslag til endringer og tillegg i vedtektene Prøveordning: beboere kan registrere én bil pr. leilighet til utendørs parkering Benytte allrommet som treningsrom for beboere i Smestaddammen Borettslag.

 

Innkomne forslag er tatt med som egne vedlegg. 

 

5. VALG AV TILLITSVALGTE

Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Valg av 2 varamedlemmer for 1 år  Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS’ generalforsamling for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år

 

 

Oslo,  25.04.2019

Styret i Smestaddammen Borettslag

 

 Bjørn Kongsgaard     Per Kristian Evjen Andersen      Geir Werner Henriksen   Trine Rosenberg 

 

           

ÅRSRAPPORT FOR 2018

 

 

Tillitsvalgte

Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

 

Styret

Leder                        Bjørn Kongsgaard

Hoffsveien 62 A

Nestleder                  Per Kristian Evjen Andersen

Hoffsveien 62 B

Styremedlem             Geir Werner Henriksen

Hoffsveien 64 A

Styremedlem             Trine Rosenberg

 

Hoffsveien 62 A

Varamedlem              Egle Armoniene

Hoffsveien 64 C

Varamedlem              Frode Weel

 

Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert

Hoffsveien 60 A

Bjørn Kongsgaard

 

Varadelegert

Hoffsveien 62 A

Per Kristian Evjen Andersen

 

Valgkomiteen

Hoffsveien 62 B

Anders Daaland

Hoffsveien 60 C

Arne Martin Laxå

Hoffsveien 60 D

 

Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser.

 

Generelle opplysninger om Smestaddammen Borettslag

Borettslaget består av 85 andelsleiligheter. Smestaddammen Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 950105518, og ligger i bydel Ullern i Oslo kommune med følgende adresse:

 

Hoffsvn 60 A-B-C-D

Hoffsvn 62 A-B-C

Hoffsvn 64 A-B-C

 

Gårds- og bruksnummer : 

 32            843     847    

 

Første innflytting skjedde i 1987. Tomten, kjøpt i 1985 er på 11 875 m2. 

 

Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. 

 

Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

 

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.

Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Smestaddammen Borettslag har hatt en timesbasert ansatt. Styret er ikke kjent med skader eller ulykker i 2018. 

Forretningsførsel og revisjon

Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS.

 

 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

 

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for 2019.

 

Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2018 er satt opp under denne forutsetning.

 

Inntekter

Driftsinntekter i 2018 var til sammen kr 5 139 459.

Dette er kr 724 459 høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økning av felleskostnader fra 01.01.2018. Andre inntekter består i hovedsak av leie antenneplass (Telenor) og etablering av ladestasjon for el-biler.

 

Kostnader

Driftskostnadene i 2018 var til sammen kr 7 300 888.

Dette er kr 137 812 lavere enn budsjettert.

 

Resultat 

Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr 2 507 437 og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. 

 

Individuell nedbetaling av fellesgjeld (IN)

I løpet av 2018 ble det ikke innbetalt på IN-ordningen.  

 

Disponible midler

Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr 31.12.2018 kr 467 893 og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.  

 

For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2018 som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

 

 

        

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2019

 

Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for 2019. Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet.

 

Drift og vedlikehold

I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 3 731 000 til større vedlikehold som omfatter gjenstående arbeid for LØFTET.

 

Kommunale avgifter i Oslo kommune

Oslo Kommune la i sitt budsjettforslag til grunn en økning på 8,8 % for renovasjon og  9,5 % for vann og avløp for 2019. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser.

 

Energikostnader

Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. 

 

Forsikring

Forsikringspremien for 2019 er redusert med kr 17 441. 

 

Lån

Smestaddammen Borettslag har ett annuitetslån i OBOS-banken med 2,4% flytende rente. Annuitetslånet borettslaget hadde i Husbanken ble ferdig nedbetalt 01.04.2018.

 

For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

 

Innskuddsrente i OBOS-banken (pr. 1.1.2019)

Driftskonto           0,15 % p.a

Sparekonto          0,80 % p.a

 

Forretningsførerhonorar

Forretningsførerhonoraret for 2019 øker med kr 3 612,50 inkl. mva. 

 

Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2019.

 

Felleskostnader

I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for 2019.

 

Felleskostnadene økte med 3,1% 01.01.2019.

 

 

 

For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. 

 

                

 

 

 

 

SMESTADDAMMEN BORETTSLAG

ORG.NR. 950 105 518, KUNDENR. 541

 

 

INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET

                                                                                 

Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskaps- skikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

                                                                                 

Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. 

 

Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld.

 

 

                                             

                                                                      DISPONIBLE MIDLER                                                 

                     

                                                                       Note      Regnskap      Regnskap      Budsjett               Budsjett

                                                                                                             2018               2017            2018                                                                       2019

A.  DISP. MIDLER PR. 01.01.                                                    

 

412 347  

2 064 038  

412 347

467 893

B. ENDRING I DISP. MIDLER:

Årets resultat (se res.regnskapet)

 

-2 507 437

-649 529

-3 541 700

-1 855 000

Tilbakeføring av avskrivning

14

97 227

19 718

0

0

Fradrag kjøpesum anl.midler

14

-635 781

-444 758

0

0

Tillegg for nye langsiktige lån

17

3 800 000

1 000 000

0

0

Fradrag for avdrag på langs.

lån

17

-698 463

-1 529 943

-1 242 000

-455 000

Ekstraord. nedbet. INordningen

16

0

-47 179

0

0

B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER                                                         

 

55 546  

-1 651 691  

-4 783 700

-2 310 000

 

 

 

 

 

 

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.  

 

467 893

412 347

-4 371 353

-1 842 107

 


SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER:                      Omløpsmidler                          

Kortsiktig gjeld

C. DISP. MIDLER PR. 31.12.  

             

1 276 375        1 265 133                                            

-808 482           -852 786                        

467 893              412 347

 

        

 

                             

SMESTADDAMMEN BORETTSLAG

 

 

    

 ORG.NR. 950 105 518,                                      KUNDENR. 541         

 

 

    

               RESULTATREGNSKAP               

 

 

        

 

 

 

        

                  Note        Regnskap      Regnskap

 

Budsjett

Budsjett

 

                                              2018               2017

2018

2019

DRIFTSINNTEKTER:  

Kapitalkostnader

 

                                            374 841       1 495 230

370 911

0

Innkrevde felleskostnader                                         2               4 708 416    4 029 127

4 019 089 5 030 000

Andre inntekter                                       3               56 202          490 596              25 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER                                                                                 5 139 459                              6 014 953   4 415 000   

DRIFTSKOSTNADER:  

Personalkostnader      

4

-21 652

-21 358

-19 700

-20 000

Styrehonorar               

5

-148 000

-125 000

-125 000

-140 000

Avskrivninger               

14

-97 227

-19 718

0

0

Revisjonshonorar                        

6

-5 950

-5 125

-5 000

-5 000

Forretningsførerhonorar 

 

-138 935

-135 550

-139 000

-143 000

Konsulenthonorar                        

7

-29 051

-210 178

-34 000

-34 000

Kontingenter                

 

-17 000

-17 000

-17 000

-17 000

Drift og vedlikehold                     

8

-4 349 668

-3 689 876

-4 845 000

-3 731 000

Forsikringer                 

 

-266 063

-252 156

-263 000

-240 000

Kommunale avgifter                    

9

-726 733

-673 388

-629 000

-697 000

Energi/fyring                                

 

-363 670

-269 717

-350 000

-385 000

TV-anlegg/bredbånd

 

-368 771

-313 439

-328 000

-395 000

Andre driftskostnader

10

-768 169

-698 888

-684 000

-697 000

SUM DRIFTSKOSTNADER                                                      

 

-7 300 888  

-6 431 392  

-7 438 700

-6 504 000

 

DRIFTSRESULTAT FØR IN:     

 

-2 161 429

-416 439

-3 023 700

-1 449 000

Innbetalt andel fellesgjeld

 

0

47 179

0

0

DRIFTSRESULTAT                              

 

-2 161 429  

-369 260  

-3 023 700

-1 449 000

FINANSINNTEKTER/ -KOSTNADER:

Finansinntekter                                     11

39 694

41 665

0

0

Finanskostnader                                   12

-385 702

-321 934

-518 000

-406 000

RES. FINANSINNT./   -KOSTNADER                                                            

-346 008  

-280 269  

-518 000

-406 000

 

 

 

 

 

ÅRSRESULTAT                          

-2 507 437

-649 529

-3 541 700

-1 855 000

Overføringer:                                                                                                                                                                             

Fra opptjent egenkapital                                    -2 507 437                     0                                                                               

                                            ORG.NR. 950 105 518, KUNDENR. 541                                          

 

                      

 

 

 

BALANSE      

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note

 

           2018

2017

EIENDELER                            

 

 

 

 

 

 

 

ANLEGGSMIDLER  

Bygninger                    

Tomt

 

 

 

13

 

 

 73 816 275 5 173 281

73 816 275 5 173 281

Andre varige driftsmidler

 

 

 

14

 

 1 158 594

620 040

SUM ANLEGGSMIDL    ER

OMLØPSMIDLER

   

 

   

   

 

 80 148 150

79 609 596

 

Kortsiktige fordringer

Driftskonto OBOS-banken

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

      341 291

332 904

500 601 681

358 116

399 833

500 506 684

Skattetrekkskonto OBOS-banken  Sparekonto OBOS-banken

Til annen egenkapital                                                 0          -649 529           SMESTADDAMMEN BORETTSLAG

SUM OML ØPSMIDLE              R                                                                                                      1 276 375 1 265 133

 

 

 

 

 

 

 

EGENKAPITAL OG GJELD                                       

 

 

 

 

 

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 85 * 100              Opptjent egenkapital

 

 

 

16

8 500

 18 467 392

8 500

20 974 829

SUM EGENKAPITAL                                       

   

   

   

 18 475 892

20 983 329

 

GJELD                                     

LANGSIKTIG GJELD

 

 

 

 

 

Pante- og gjeldsbrevlån  Borettsinnskudd

 

 

 

17

18

 17 413 551

 43 361 600

14 312 014

43 361 600

Annen langsiktig gjeld

 

 

19

 1 365 000

1 365 000

SUM LANGSIKTIG G    JELD

   

   

   

 62 140 151

59 038 614

 

KORTSIKTIG GJELD  

Leverandørgjeld

 

 

 

806 124

454 000

Skyldige offentlige avgifter      

Påløpte renter             

Påløpte avdrag

  

 

 

 

20

 

 

                 8

2 290 0

46

30 456

367 958

Annen kortsiktig gjeld

 

 

21

               60

325

SUM EIEN  DELER                                                                                  81 424 525     80 874 729

SUM KOR TSIKTIG G  JELD                                                                       808 482   852 786

 

SUM EGENKAPITAL    OG GJE            LD                                                                                            81 424 525     80 874 729

Pantstillelse Garantiansvar               

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 91 695 000

                 0

 

91 695 000 0

Oslo, 24.04.2019 

Styret i Smestaddammen Borettslag 

 

Bjørn Kongsgaard/s/     Geir Werner Henriksen /s/     

 

Per Kristian Evjen Andersen /s/     Trine Rosenberg /s/

 

 

 

NOTE: 1

REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskaps- skikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.        

INNTEKTER

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet.             

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdi- forringelse. Tomter avskrives ikke.

Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.    

SKATTETREKKSKONTO

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt.    

INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD

Borettslaget har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av borettslagets fellesgjeld.  Individuelle nedbetalinger fra andelseierne er behandlet etter

egenkapitalløsningen. Egenkapitalløsningen innebærer at individuelle nedbetalinger fra andelseiernes side inntektføres  i selskapet det året nedbetalingen finner sted, og føres via balansen som egenkapital. Individuelle nedbetalinger fra andelseierne går direkte videre til borettslagets lånegiver via en klientkonto, og påvirker ikke borettslagets likviditet.

Nedbetalingene gir de andelseiere som har nedbetalt,  reduksjon i rente- og avdragsdelen av fremtidige felleskostnad     er.

Andelseierne som har nedbetalt ekstraordinært, har fått sikkerhet ved inntrederett i pantobligasjonen som borettslagets lånegiver har tinglyst på eiendommen. Borettslagets beregnede forpliktelse overfor andelseiere som har nedbetalt, fremgår som egenkapital fra IN, under noten for annen egenkapital.             

                                                                         

NOTE: 2

INNKREVDE FELLESKOSTNADER                         

Felleskostnader                                                                                                   3 087 816

Nedbetaling lån                                                                                                617 480

Garasje                                                                                                                   354 000

Canal Digital - TV/Internett                                                                                                                       304 980

Balkongtillegg                                                                                                         204 000

Eiendomsskatt                                                                                                           89 040

A-konto strøm el-bil                                                                                                   54 250

Adm.kostnader el-bil-plass                                                                                          8 850

Kapitalkostnader på IN-lån                                                                                     374 889

Kapitalkostnader regulert på IN- lån                                                                               -48

Overført til kapitalkostnader                                                                               

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER                                                        4 720 416

REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD                                     

Garasje                                                                                                               

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER                                                                                                             4 708 416  

   

NOTE: 3

ANDRE INNTEKTER                                                          

Strømkostnader                                                                                                           2 100

Etablering ladestasjon el-bil                                                                                      30 000

Strøm el-bil 6måneder                                                                                                 1 500

Telenor, leie antenneplass                                                                                        22 602

SUM ANDRE INNTEKTER                                                                                                                                                 56 202  

   

NOTE: 4

PERSONALKOSTNADER                                                 

Ordinær lønn, fast ansatte                                                                                                                           -500

Påløpte feriepenger                                                                                                        -60

Arbeidsgiveravgift                                                                                                    -20 876

Yrkesskadeforsikring   -216 SUM PERSONALKOSTNADER       -21 652

Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- pensjon.            

                                                                         

NOTE: 5

STYREHONORAR                                                                                                               

Honorar til styret gjelder for perioden 2017/2018, og er på kr 148 000.                                                                                                                                                 

   

NOTE: 6

REVISJONSHONORAR                                                                                                      

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 5 950.                                                                                                                                                

   

           

NOTE: 7

KONSULENTHONORAR                   

Juridisk bistand                                                                                                             -656

Tilleggstjenester, OBOS BBL                                                                                  -25 020

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning                                                                                                             -975

Andre konsulenthonorarer                                                                                         -2 400

SUM KONSULENTHONORAR                                                                                                                                                       -29 051  

   

NOTE: 8

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Interiørarkitekt Marianne Rognstad, konsulenthon         orar                                                                                                    -8 800

Administrasjon                                                                                                         -12 000

Norsk Forankring as, sykkelstativ                                                                            -25 025

Vindu Entreprenøren AS                                                                                    -2 296 334

D-Color Slawomir Vojciechowski, murarbeide, div.maling og vedlikehold                                                                                                                                -619 817

Elektriker gruppen AS                                                                                                -8 994

EnviroPac AS, grunnarbeide og innstallasjon nedgravde avfallscontainere                                                                                                                                -635 781

EnviroPac AS, balanseført anlegg                                                                         635 781

SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD                                                                                                                            

Drift/vedlikehold bygninger                                                                                    -597 227

Drift/vedlikehold VVS                                                                                             -212 820

Drift/vedlikehold elektro                                                                                           -68 899

Drift/vedlikehold utvendig anlegg                                                                          -246 707

Drift/vedlikehold heisanlegg                                                                                    -24 688

Drift/vedlikehold brannsikring                                                                                  -30 799

Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg                                                                                                                         -87 100

Drift/vedlikehold garasjeanlegg                                                                                                                              -108 108

Kostnader dugnader                                                                                                  -2 351

 

 

 

 

 

 

 

-

4 349 668

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD                                                                                         

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.          

                                                                         

NOTE: 9

KOMMUNALE AVGIFTER                                                     

Eiendomsskatt                                                                                                         -89 127

Vann- og avløpsavgift                                                                                            -431 638

Renovasjonsavgift                                                                                                 -205 968

SUM KOMMUNALE AVGIFTER                                                                   -726 733  NOTE: 10

ANDRE DRIFTSKOSTNADER                       

Container                                                                                                                 -98 990

Skadedyrarbeid/soppkontroll                                                                                                -11 629

Driftsmateriell     -10 275 Vaktmestertjenester      -212 370

Renhold ved firmaer                                                                                              -160 350

Snørydding/gressklipping                                                                                      -203 712

Andre fremmede tjenester                                                                                       -48 706

Kontor- og datarekvisita                                                                                            -6 712

Trykksaker                                                                                                                    -185

Møter, kurs, oppdateringer mv.                                                                                 -3 400

Andre kontorkostnader                                                                                                 -129

Telefon, annet                                                                                                                            -2 978

Porto                                                                                                                          -2 803

Bank- og kortgebyr                                                                                                    -2 373

Velferdskostnader                                                                                                      -3 557

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER                                                                                                                                                                      -768 169  

   

NOTE: 11

FINANSINNTEKTER                                                           

Renter av driftskonto i OBOS-banken                                                                         1 246

Renter av sparekonto i OBOS-banken                                                                                                                                                1 680

Kundeutbytte fra Gjensidige                                                                                                                        36 399

Andre renteinntekter                                                                                                       369

SUM FINANSINNTEKTER                                                                                                                                                39 694  

   

NOTE: 12

FINANSKOSTNADER                                                        

Renter og gebyr på lån i Husbanken                                                                         -2 905

Renter og gebyr på lån i OBOS- banken                                                              -382 232

Renter på leverandørgjeld                                                                                            -565

SUM FINANSKOSTNADER                                                                                                                                                 -385 702  

   

NOTE: 13

BYGNINGER                               

Kostpris/Bokf.verdi 1989                                                                                                                        70 196 719

 

3 619 556

 

 

 

 

 

 

 

 

73 816 275

 

Rehabilitering                                                                                                                         

SUM BYGNINGER  

Tomten ble kjøpt i 1989. Gnr.32/bnr.843 M. flere

Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.            

                                                                                   

NOTE: 14

Ladestasjon for el bil 

Tilgang 2017                                                                        

Avskrevet tidligere                                                               

Avskrevet i år                                                                           

             

444 758

-19 718

-43 186

 

381 854

EnviroPac AS, grunnarbeide og innstallasjon nedgravde avfallscontainere                                                                                                                         

Tilgang 2018                                                                        

Avskrevet i år                                                                           

             

635 781 -54 041

 

581 740

Innskudd garasje nr. 1                                                         

Tilgang 1987                                                                        

             

65 000

 

65 000

Innskudd garasje nr. 2                                                         

Tilgang 1987                                                                        

             

65 000

 

65 000

Innskudd garasje                                                                  

Tilgang 1987                                                                        

65 000

 

 

65 000

SUM VARIGE DRIFTSMIDLER

 

 

 

 

 

 

 

1 158 594

 

 

 

 

 

 

SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER

 

 

 

 

 

 

 

-

97 227

 

 

 

 

 

 

 

VARIGE DRIFTSMIDLER

             

NOTE: 15

KORTSIKTIGE FORDRINGER

Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2019)                                 341 291

SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER                                                                                                                                                                       341 291

Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke forfalte fakturaer som vedrører 2019, med mot             post i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2019.

           

NOTE: 16

 

 

 

 

 

ANNEN EGENKAPITAL

 

 

 

 

 

Opptjent egenkapital 

 

 

 

 

17 986 577

Egenkapital fra IN tidligere

 

 

 

 

3 361 938

Egenkapital fra IN 2018

 

 

 

 

0

Reduksjon EK fra IN                                                    SUM ANNEN EGENKAPITAL

 

 

 

 

                 17 986 577

Egenkapital fra IN er spesifisert for å vise at opparbeidelsen av deler av egenkapitalen skyldes at andelseiere ekstraordinært har nedbetalt på sin andel av fellesgjelden. Tallet er beregnet med utgangspunkt i summen av samtlige ekstraordinære nedbetalinger som er foretatt over  årenes løp, korrigert slik at egenkapitalen fra IN reduseres i samme takt som pantelånet. 

Linjen "Reduksjon EK fra IN" er beregnet ut fra at egenkapitalen fra IN skal reduseres i samme  takt som pantelånet nedbetales.             

           

NOTE: 17

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN

OBOS-banken

Lånet er et annuitetslån med flytende rente.

 

 

 

Rentesatsen pr. 31.12.18 var 2,40 %. Løpetiden er 30 år.                 

 

-10 132 958

-3 800 000

-11 099 -3 469 494

 

 

 

-17 413 551

Opprinnelig 2016                         

Økning i år                                   

Nedbetalt tidligere                       

Nedbetalt i år                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Husbanken                                  

 

 

 

 

 

Renter 31.12: 1,51% løpetid 14 år

 

 

 

 

 

Opprinnelig, 2004                       

 

 

 

-25 184 000

 

Nedbetalt tidligere, ordinære avdrag

 

 

 

21 454 105

 

Nedbetalt i år, ordinære avdrag 

 

 

 

367 957

 

Nedbetalt tidligere, IN                 

 

 

 

3 361 938

 

Nedbetalt i år, IN                                 

 

 

 

 

0

 

0

 

SUM PANTE

-

 

OG GJELDSBREVLÅN

 

 

 

 

 

-

17

 413

551

 

 

 

 

 

 

 

   

NOTE: 18

BORETTSINNSKUDD                                                        

Opprinnelig 1989                                                                                                     -42 796

                                                                                                                                                         600

Økt i 2004 ved salg av tjenesteleilighet                                                                 -565 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

 

 

 

 

 

SUM BORETTSINNSKUDD                                                                                   -43 361

 

   

NOTE: 19

ANNEN LANGSIKTIG GJELD                                               

Innskudd garasjer                               -1 365 000 SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD                                                                              

   

NOTE: 20

SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER                                   

Skyldig arbeidsgiveravgift                                                                                                 -8

SUM SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER                                                                                                                                                                -8  

   

NOTE: 21

ANNEN KORTSIKTIG GJELD                                               

Feriepenger                                                                                                                     -60

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD                                                                         -60  NOTE: 22

PANTSTILLELSE

Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:       

                         

Borettsinnskudd                                                                                                                       43 361 600

Pantelån                                                                                                             17 413 551

Beregnede IN-forpliktelser                                                                                                  0

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 775 151

 

 

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12.2018 følgende bokførte verdi:                                                                                                                                      

                                                 

                                                                                                                                73 816 275

Tomt                                                                                                                     5 173 281

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 989 556

 

           

 

INNKOMNE FORSLAG 

 

A) Forslag til endringer og tillegg i vedtektene 

 

     Forslagsstiller: Styret

 

Forslag til endringer og tillegg i vedtektene:

 

Under kapittel 2 Andeler og andelseiere

 

§ 2-1 punkt 7:

 

Gjeldende tekst: 

En andelseier skal ved forespørsel få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

 

Forslag til ny tekst:

Andelseierne pålegges å gjøre seg kjent borettslagets vedtekter og husordensregler/retningslinjer. 

 

Under kapittel 4 Overlating av bruk § 4-2 (1)

Gjeldende tekst:

Andelseieren kan ikke uten godkjenning fra styret overlate bruken av boligen til andre.

Med styrets godkjenning kan andelseieren overlate bruken av hele boligen dersom:   - andelseieren selv eller en person som nevnt i borettslagslovens § 5-6 første ledd nr. 3 har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseier kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år, 

< >andelseieren er en juridisk person,  andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner,  et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen,  det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapsloven.   Godkjenning kan i disse tilfellene bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.  

 

 

Forslag til nytt strekpunkt i tillegg:

< >Det er ikke tillat å leie ut andelen til virksomheter eller privatpersoner i reise- eller turistsammenheng. Dette gjelder både i egen regi eller gjennom utleievirksomheter/-plattformer som f.eks. Airbnb og lignede.    

 

 

Under kapittel 4-3 Bygningsmessige arbeider  

 

Gjeldende tekst:

 

< >En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.  

 

< >Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør – herunder oppsetting av private radio- og TV-antenner, markiser mv. - er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke.  

 

Forslag til ny tekst:

 

(1) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. Arbeidet skal varsles styret i god tid før igangsetting.

 

(2) Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende

bygningsforskrifter og andre offentlige bestemmelser, er ikke tillatt. Forandringer som berører bygningens eksteriør og fellesareal, herunder oppsetting markiser, belysning og elektriske gjennomføringer mv., er ikke tillatt uten styrets forutgående samtykke. Med fellesareal menes alt areal utenfor leilighetens yttervegger/vegger mot trapperom, inkludert balkonger og terrasser.

 

 

 

B) Prøveordning: Beboere kan registrere én bil pr. leilighet til utendørs parkering  

 

     Forslagsstiller: Erik Sellevold, 64 B

 

Bakgrunn:  Vi har nå en god stund hatt ordningen at vi beboere ikke kan parkere ute. Det har jo fungert utmerket i den forstand at plassene i hvert fall ikke er overbelastet

(!).  Det ser for meg ut som vi veldig sjelden har mer enn halvparten i bruk.  For meg (og kanskje andre?)  er det upraktisk og irriterende at jeg ikke kan parkere ute for en kort periode, eller bare for å hente noe.  Jeg foreslår derfor som PRØVEORDNING at vi

får lov til uteparkering -og det er underforstått at det ikke skal være f.eks. over natten.   Vi vil jo ikke ha mer byråkrati, så det skal ikke være noe kontroll i prøveperioden (er 6 mnd rimelig?). Hvis det viser seg at friheten «misbrukes» er det jo bare å gå tilbake til dagens ordning. Snart er vel også vår «arbeidsintensive» periode over og det blir mindre behov for håndverkerparkering. Det kan selvfølgelig diskuteres om leiligheter med flere beboere/biler skal få flere tillatelser, og om lengden på prøveperioden bør være f.eks. 1 år for å få med brøyting etc.

 

Styrets vurdering 

Det er uklart hvordan en permanent parkering på ‘noen få timer’, men ikke ‘over natten’ skal kunne registreres, kontrolleres av Østlandske Parkering. I praksis vil dette være en permanent parkering for alle beboere i ubegrenset tid.

Borettslaget har innført et enkelt system ved registrering av biler på parkering som beboere står fritt til å benytte for egne biler, f.eks. for 24 timer av gangen. 

 

Styrets anbefaling:

Forslaget om at beboere skal kunne registrere én bil pr leilighet for permanent parkeringstillatelse anbefales ikke vedtatt.

 

 

 

C) Benytte allrommet som treningsrom for beboere i Smestaddammen Borettslag

 

     Forslagsstiller: Andreas Lange, 64 B 

 

          Saksinformasjon: Benytte allrommet som treningsrom for beboere i Smestaddammen              Borettslag. 

 

     Styrets vurdering

Allrommet ble etablert i 2013 etter behov for et fellesrom for ALLE beboere samt arbeidsrom for nødvendig praktisk arbeid med drift av borettslaget. Rommet benyttes til styremøter, arbeidsmøter (styret, vaktmester, håndverkere), Generalforsamling, medlemsmøter, benyttelse av beboere (barneselskap, familietreff etc), ‘brakkerigg’ for håndverkere (lunsjrom - noe vi er pålagt å tilby håndverkere ved større arbeider og således har spart kostnader på), utleie til nabo Stensjordet borettslag.

 

Styrets anbefaling

Forslag om å benytte Allrommet til treningsrom for beboere i Smestaddammen borettslag anbefales ikke vedtatt.

           

 

VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER:

 

 

< >Som styremedlemmer for 2 år foreslås:            Per Kristian Evjen Andersen                Hoffsveien 62 B

 

 

      Styremedlemmer som ikke er på valg:

 

          Bjørn Kongsgaard (styreleder)            Hoffsveien 62 A

 

          Trine Rosenberg                                 Hoffsveien 62 A

 

 

< >Som varamedlemmer for 1 år foreslås: Toril Lindstad                                                                 Hoffsveien 62 A Frode Weel                                                                              Hoffsveien 60 A Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: Foreslås på generalforsamling.

 

 

      Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås:

 

          Foreslås på generalforsamling.  

 

< >Som valgkomité for 1 år foreslås:           Anders Daaland                                   Hoffsveien 60 C

 

 

 

 

 

 

I valgkomiteen for Smestaddammen Borettslag

 

Anders Daaland

Arne Martin Laxå

           

Annen informasjon om borettslaget

 

Styrets arbeid

Styret har i perioden juni 2018 - mai 209 hatt 9 styremøter og flere arbeidsmøter. Det er utsendt 5 beboerskriv samt flere meldinger til beboere og oppganger om spesielle saker.

 

Styrets arbeid har i hovedsak vært gjennomføring av 'LØFTET og beboerne har vært jevnlig informert om fullførte og gjenstående arbeider.

 

Hovedarbeidene 2018-2019:

< >Yttertak, skifte av takstein (videre arbeider i 2019-2020) Balkonger, utbedring av gulv (videre arbeider i 2019-2020) Lekkasje ved yttervegg i trapperom 62 B (se beskrivelse) Maling av vegger i garasje Asfaltering av internveier, LØFTET Reparasjon av kantstein langs interrveier, LØFTET Rensing av ventilasjonsanlegg Utvidete fellesrom for oppbevaring Nye sykkelhus (ombygging av avfallshus), LØFTET Gjerde bak hekk ved avfallscontainere Vei-bom mellom Stensjordet og Smestaddammen borettslag Landskapsplan Forsikring, ny avtale Renhold, ny avtale (1HH) Ny vaktmester (tirsdag og torsdag, info mobil nr på info-tavle)) Ny Hjemmeside: ‘HerBorVi’ Reviderte Husordensregler fra 2018, se vedlegg Tillegg Vedtekter, se vedlegg Inngåtte avtaler, arbeider

 

< >Nye vifter i garasje for ventilasjon (avtrekk) fra leilighetene; monteres primo august Ny belysning i garasje Ny belysning parkering syd Utbedret brannvarsling i garasje Brannvarsling i trapperom, vurderes Takrenner og nedløp, rensing LØFTET, planlegging nye arbeider

 

< >Lekeplass, oppgradering etter gjeldende regelverk. Sluttføres innen sommeren 2019. Nye ytterdører (monteres før sommerferien Baldakin med belysning over garasjeport nord LØFTET, budsjett og kostnader

 

< >Arbeidene med LØFTET er gjennomført etter budsjett Styrets kommentarer til administrasjon, drifts- og vedlikehold

 

Under arbeidet med LØFTET er styret i stadig grad blitt oppmerksom på at borettslagets bygningsmasse er 30 år; skader er reparert og der det er slitasje vil dette legges inn i fremtidig driftsbudsjett.

 

Størst endring er imidlertid konsekvenser av oppussing i leiligheter.

Slikt arbeid blir stadig mer omfattende og har i enkelte tilfeller ført til skader utenfor leiligheten, på fellesskapets del.

Husordensregler og Retningslinjer må derfor oppdateres og det vil bli satt klare begrensinger for gjennomføring av både oppussing og konsekvenser hvis arbeider og avfallshåndtering fører til vesentlig ulempe og skade.

 

Det har dessverre vært enkeltsaker der beboere har stilt tvil om tolkning av tekst i borettslagets Vedtekter og Husordensregler og styret har engasjert OBOS advokater for avklaring som bekrefter at andelseiere har er pliktig til å være innforstått med både Vedtekter, Husordensregler og Retningslinjer.

Denne presiseringen er dermed lagt inn som tillegg i våre Vedtekter. Andelseierne pålegges å gjøre seg kjent med borettslagets vedtekter og husordensregler/retningslinjer.

 

Styrets målsetting har vært å fremheve og utvikle Smestaddammen borettslag til et tidsmessige og positivt bomiljø.

Vi takker andelseierne for godt samarbeid og positiv holdning til 'plager' med gjennomførte arbeider.

Vi vil også videreføre en takk fra vår vaktmester 1 Hjelpende Hånd for imøtekommenhet og forståelse fra beboerne.

 

 

Smestad 16 mai 2019

 

Styremedlemmer

Bjørn Kongsgaard

Per-Kristian Andersen

Geir Henriksen

Trine Rosenberg

 

Varamedlemmer

Frode Weel

Egle Armoniene

 

 

Styret 

Styret har e-postadressen smestaddammen@styrerommet.net og hjemmesiden er https://smestaddammen.herborvi.no/ 

 

Retningslinjer for styrearbeid

Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger.

 

Vaktmester

Smestaddammen Borettslag har avtale om vaktmestertjeneste med 1Hjelpende hånd som kan kontaktes på telefon 02460. 

 

Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte betale for tjenesten selv.

 

Renhold

Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger AS om renhold av fellesarealene. 

 

Parkering

Alle leiligheter har en eller to parkeringsplasser i garasjeanlegget. Utendørs gjesteparkering skal ikke benyttes som faste parkeringsplasser for beboerne, men skal være tilgjengelig for gjester. 

 

Styret minner om at feilparkerte biler kan bli tauet bort for eiers regning.

 

Nøkler/skilt

Nøkler til fellesarealer kan fås ved henvendelse til 1Hjelpende Hånd. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles av 1Hjelpende Hånd og skal være i henhold til borettslagets grafiske standard. 

 

All merking av postkasser og ringeklokker i Smestaddammen Borettslag skal være lik. Det er ikke tillatt med papirlapper eller annen type skilting enn det som fremgår av dette skriv.  Portåpner til garasjeport kan kjøpes ved henvendelse til 1 Hjelpende Hånd. Portåpner programmeres også av 1HH.

 

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 79325628. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.

 

Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

 

Brannsikringsutstyr

Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret.

 

HMS – Helse, miljø og sikkerhet

Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet.

 

Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS.

 

Individuell nedbetaling av fellesgjeld 

Lånet som var strukturert som et IN-lån var ferdig nedbetalt 1. april 2018. 

 

Garantert betaling av felleskostnader

Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader.

 

Utleie av egen bolig (bruksoverlating)

Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av leietaker. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS.

 

Forkjøpsrett

Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på www.obos.no. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon 22865500.

 

Fellesmåling og felles innkjøp av strøm

Borettslaget har avtale med Istad Kraft AS om fellesmåling av strøm. 

Ved salg av leiligheten eller eierskifte må eierskifteskjema/flytteskjema fylles ut. (Skjema fås ved henvendelse til Istad Kraft AS på telefon 71 21 35 00 eller internett www.hjemkraft.no) Spørsmål utover dette rettes direkte til Istad Kraft AS.

 

Energimerking

Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På www.energimerking.no kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

 

 

 

Kabel-TV

Telenor Norge AS er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Telenor på telefon 915 09 000 eller besøke deres nettside www.telenor.no.

 

Større vedlikehold og rehabilitering

2016

Diverse rehabiliteringer og vedlikehold

Deler av yttertak, elektriske nøkkelbrikker på fellesdører,

heisoppgradering, digitale tjenester (ny avtale med Canal Digital), baldakiner tak, hekker foran terrassene, grunnmur vest (64 A til C)

2015

Fasade

Rettet bygningsskader

 

2014

Diverse

rehabiliteringer/oppgraderinger

Grunnmur 60 A-D rehabilitert, varmepumpe oppgradert, led-lys i alle oppganger, maling av baldakiner, rengjøring av garasje og uteområder utbedret

2013

Oppgradering av uteareal

 

2012 - 2012

Porttelefon/fotgjengeradkomst

Ny porttelefon og fotgjengeradkomst ved nordlig parkeringsplass

2011 - 2011

Diverse rehabilitering

Vedlikehold av bygningsmassen og oppgradering av uteareale.

2010 - 2010

Diverse rehabilitering

Avsluttet rehabilitering av innglassede balkonger.

Beising av trevirke på markterrasser.

2009 - 2009

Rehabilitering av balkonger

Påbegynt rehabilitering av innglassede balkonger

2008

Rens ventilasjonsanlegg

Renset ventilasjonsanlegg.

Byttet ståldør på søppelrom og ståldør ved øvre garasjeport.

Byttet vindusfelt og verandadør på to leiligheter.

Malt innside av inngangsdører.

2007

Rehabilitering

Rehabilitert bakketerasser med ny membran og oppgradert disse med steinheller.

Rehabilitert sidebalkonger med ny membran og nytt dekke.

Rehabilitert hvite betongfasader på forside.

Malt betongfasader på endesider.

Nye nedløpsrør på bakketerrasser.

2006

Fasaderehabilitering m.m

Betongfasader på forsiden ble rehabilitert.  To taklekkaser utbedret. Nye nedløpsrør.  Ytterdører pusset og malt på yttersiden.

2005

Ståldører/lekeapperat

Ståldører til traktorgarasje og boder under 60D og 62C byttet .Lekeapparatet utbedret .Ny vippehuske.

2004

Pulverapperater/maling

Ny pulverapparat .Malt gjerder og lekeapparater.

2002 - 2002

Takrenner, fasader, luftepiper

Renset takrenner, spekket sør- og nordfasade og endret pipehattene til luftepipene.

2001

Betydelig oppgradering av  grøntanlegget.

 

2000

Utvendig anlegg ferdigstilt

 

1999

Tak over glassveranda -4 leiligheter.

 

1999

Skiftet til egne strømmålere.

 

1998

Oppgradering av lekeplass etter nye forskrifter.

 

1996

Alt treverk, murverk og alle vinduskarmer malt.

 

1996 - 1997

Montert varmepumper for oppvarming av varmt vann.